Psychiatric treatment

جزییات خدمات درمان روانپزشکی

درمان ما

درمان روانپزشکی

غالباً برای درمان مشکلات سلامت روان روانشناسان بعنوان خط اول درمان انتخاب می شوند، اما در مورد بعضی از مشکلات به تشخیص روانشناس نیاز به تکمیل درمان توسط درمان دارویی و تجویز روانپزشک است. و بر اساس پژوهش های انجام شده در مورد برخی از مشکلات سلامت روان ترکیب درمان دارویی و روان درمانی، بهترین و اثربخش ترین گزینه است.

نیازمندی های درمان روانپزشکی