لغو رزرو

اوه!
این انتصاب وجود ندارد.

دلیل بازگشت وجه