گروه درمانی منتالیزیشن

دوره حاضر با تاکید بر مفاهیم پایه مهارت های زندگی، شناخت و کسب مهارت عملی و تجربی در هر حوزه را فراهم می کند.

فرم تشخیص

در حال بارگذاری ...

دلیل بازگشت وجه