Experience oriented courses

دوره های تجربه محور

هدف دوره های تجربه محور کمک به افراد برای درک بیشتر دنیای درونی و شناخت چگونگی تجلی آن در زندگی روزمره است. ما در زندگی روزانه مان مجموعه ای از نقش های فردی و اجتماعی را بازی می کنیم که ممکن است در هر یک از آنها با چالش های متفاوتی مواجه شویم. همیشه گذر از این چالش ها الزاما نیازمند درمان نیست، گاهی یک دوره ی آموزشی تجربه محور می تواند به ما کمک کند خودمان و افراد مهم زندگی مان را در بستر روابط مان دقیقتر بنگریم، رفتارهای تکرارشونده و معیوب مان را شناسایی کنیم و در مورد ریشه های شکل گیری شان تامل کنیم تا از طریق این شناخت و خودآگاهی، در مقابل انتقال بی رویه شان در جنبه های مختلف زندگی مان، مانعی ایجاد کنیم و به شکل گیری راهبردهای جدید مقابله ای کمک کنیم.
این دوره ها جنبه های متفاوتی از زندگی ما را مد نظر قرار می دهند و آموزش ها و تکنیک های هر یک از آنها با توجه به رویکرد مدرس دوره، متفاوت خواهند بود. دوره های آموزش عمومی به یک گروه سنی خاص محدود نمی شوند، در هر دوره ی سنی که باشیم با دریافت آموزش های روانشناختی متناسب با آن دوره می توانیم گامی به سوی تجربه ی سلامت و بهزیستی روانی برداریم.